IBCOL

Zasady korzystania

11. Informacje różne

Niniejsze Zasady Korzystania ze Strony Internetowej podlegają prawu obowiązującemu w Republice Federalnej Niemiec. Wszelkie spory będą rozwiązywane w oparciu o to prawo. Prawo niemieckie nie ma zastosowania jedynie w przypadku wystąpienia norm kolizyjnych lub skorzystania z Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

Niniejsza Strona i wszystkie podstrony są administrowane, kontrolowane i obsługiwane przez firmę IBCOL z biur w Haar/Niemcy, i spełniają przepisy prawa niemieckiego. IBCOL nie gwarantuje, że Strona jest właściwa i dostępna dla użytkowników spoza Niemiec. Każdy użytkownik spoza Niemiec ma obowiązek stosowania się do właściwych praw. Zabrania się korzystania ze strony, jeżeli materiały prezentowane na niej lub samo korzystanie z niej nie jest zgodne z prawem kraju, w którym przebywa użytkownik. Ponadto, zabrania się wykorzystywania lub eksportowania materiałów ze Strony z naruszeniem niemieckich i innych praw i przepisów eksportowych.

Jeżeli którekolwiek postanowienie Zasad Korzystania ze strony Internetowej jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, pozostałe przepisy nadal posiadają pełną moc.

Zasady Korzystania ze Strony Internetowej są umową pomiędzy firmą IBCOL, a użytkownikiem.

Wszelkie sprawy sądowe związane z zasadami korzystania ze strony i/lub samą Stroną będą rozpatrywane przez sądy cywilne (Landgericht Munchen) w Monachium/ Niemcy, niniejszym użytkownik nieodwołalnie poddaje się decyzji sądu.