IBCOL

Zasady korzystania

8. Dementi

UŻYTKOWNIK KORZYSTA ZE STRONY NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. WSZYSTKIE INFORMACJE NA STRONIE SĄ DOSTARCZANE W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI I SĄ PRAWDZIWE, IBCOL KATEGORYCZNIE ODMAWIA UDZIELENIA JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WYRAŹNYCH, CZY DOMNIEMANYCH, W TYM TAKŻE DOMNIEMANYCH GWARANCJI POKUPNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, A TAKŻE GWARANCJI, ŻE MATERIAŁY PREZENTOWANE NA STRONIE NIE SĄ GWAŁCĄCE; GWARANCJI, ŻE DOSTĘP DO STRONY BĘDZIE NIEPRZERWANY I NIE WYSTĄPIĄ BŁĘDY, ŻE STRONA BĘDZIE BEZPIECZNA, ŻE STRONA I SERWER, DZIĘKI KTÓREMU JEST ONA DOSTĘPNA, NIE ZOSTANĄ ZAATKOWANE PRZEZ WIRUSY ORAZ GWARANCJI, ŻE INFORMACJE NA STRONIE BĘDĄ KOMPLETNE, DOKŁADNE, POPRAWNE, AKTUALNE, WYSTARCZAJĄCE, PRZYDATNE I WIARYGODNE. POBIERANIE MATERIAŁÓW ZE STRONY ODBYWA SIĘ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WEDŁUG UZNANIA UŻYTKOWNIKA. JEŻELI W TRAKCIE POBIERANIA MATERIAŁÓW ZE STRONY DOJDZIE DO USZKODZENIA KOMPUTERA LUB UTRATY DANYCH, UŻYTKOWNIK SAM PONIESIE ZA TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ. USTNE I PISEMNE PORADY I INFORMACJE UDZIELONE PRZEZ FIRMĘ IBCOL LUB UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM TEJ STRONY NIE MOGĄ BYĆ UZNANE ZA GWARANCJE.

NINIEJSZE DEMENTI NIE MA ZASTOSOWANIA, JEŻELI NARUSZA OBOWIĄZUJĄCE PRAWA.